מועצה מקומית דיר אל אסד
 
 

المستشار القضائي


16/06/2013
 
 

עו"ד נעמה חליל משמש כיועצה המשפטי של המועצה המקומית דיר אל אסד החל משנת 1999 תחילה כעובד המועצה , בתקופת איחוד המועצה עם המועצות המקומיות בענה ומגד אל כרום נבחר להיות יועצה המשפטי של העיריה  ולאחר  פירוק האיחוד נבחר במכרז לשמש יועצה המשפטי של המועצה המקומית דיר אל אסד כעובד המועצה מחודש 01/2012  ועד היום. 
מינויו ומטלות תפקידו של יועמ"ש הרשות מוסדרים בחוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי), התשל"ו 1975.
  • על רשות המקומית חלה חובת קבלת יעוץ משפטי מכוח סעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי), התשל"ו – 1975 (להלן "החוק").
  • סעיף 3 (א) לחוק מחייב את הרשות למנות יועץ משפטי.
  • סעיף 5א לחוק מפרט את מטלות התפקיד החלות על יועמ"ש הרשות.

תפקידי היועץ המשפטי:


  1. היועמ"ש יעניק יעוץ משפטי למועצת הרשות, לוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות ע"י ראש הרשות מכוח סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 1975, וכן לעובדי הרשות, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין.
  2. היועמ"ש מחווה דעה בהקשר להתקשרויות והתחייבויות המועצה הכספיות, יספק חוות דעת כתובה טרם חתימה על ההסכמים ע"מ לעמוד על חוקיות ההתקשרויות, בחוות דעתו מתייחס היועמ"ש לקיומה של הקצבה מתאימה להוצאות מושא ההתקשרות וכן לצורך בחתימה שלישית של החשב המלווה ככל שמועסק כזה במועצה מטעם מש' הפנים.
  3. על הרשות המקומית חלה חובה להזמין את היועמ"ש לישיבותיה, לרבות ישיבותיה כוועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, כן לוועדות המשנה של הוועדה לתכנון ולבניה, לוועדת המכרזים וועדת הכספים.
  4. מועצת הרשות או וועדותיה יאפשרו ליועמ"ש לתת חוות דעתו הכתובה או בע"פ לפני קבלת כל החלטה. 
  5. מעבר לנ"ל היועמ"ש ממונה על הטיפול בכלל תיקיה המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט ולשכות ההוצל"פ.
  6. היועץ המשפטי יכול להשתתף בכל ישיבות המועצה ואו ועדותיה גם אם לו זומן להשתתף בהן ויכול לחוות דעתו לנושאים הנדונים בישיבה . 

 

 

                                                                                                       חליל העמה
                                                                                                    054-7616280
                                                                                           mail:
khaliladv@gmail.com

 
 

عدد التعليقات (0) | عرض كل التعليقات